Privacy Policy

 

Dit is de privacyverklaring van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: NV HOUSE OF TALENTS, met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 8 B, KBO 0828.170.360 en haar gelieerde vennootschappen Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents en Digi Talents, Belgium Technical Support, Chaintec Group, Next ICT en ARCQ, allen samen hierna “HOUSE OF TALENTS” genoemd.

 

 

Wij beschouwen privacy als een van uw meest fundamentele rechten. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij handelen steeds in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: de "Verordening") en met onze deontologie. Wij wensen u zo goed mogelijk te informeren over uw privacy.

 

Indien u nog vragen hebt omtrent onze diensten en uw privacy, kan u ons steeds contacteren via GDPR@houseoftalents.be.

 

 

A.        Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 

Het is essentieel voor HOUSE OF TALENTS om de perfecte kandidaat te vinden voor een passende functie. Wij zijn hierdoor steeds op zoek naar geschikte kandidaten voor onze brede waaier aan vacatures. Indien een geschikte kandidaat wordt aangebracht, willen wij de persoon die ons met deze persoon (referred friend) in contact heeft gebracht, graag bedanken.

 

Wanneer u via onze websites of op een andere manier deelneemt aan de wedstrijd, vragen wij uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en die van uw referred friend.

 

Overeenkomstig artikel 5 GDPR dienen alle persoonsgegevens die verwerkt worden op rechtmatige wijze verkregen worden. Wij gaan er dan ook van uit dat diegene die een referred friend aanbrengt, hiervoor toestemming heeft verkregen van deze referred friend.

 

Wij vragen dan ook om dit expliciet te bevestigen.

 

A.1.     Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij:

 

 • technische informatie nopens uw apparaat, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem

 • informatie nopensuw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt, al dan niet via cookies (zie Cookie Policy)

 

A.2.     Wanneer u een contactformulier op onze websites invult met betrekking tot de wedstrijd, verzamelen wij de volgende zaken:

 

 • naam, e-mailadres

 • de url van uw Linkedin profiel

 • naam, e-mailadres

 • de url van Linkedin profiel

 • uw werksituatie (werkzoekend, op de uitkijk,…)

 • de loggegevens van uw bericht (datum, tijdstip)

 

A.3.     Daarnaast maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u in onze Cookie Policy.

 
A.4.     Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profilering.

B.        Doeleinden voor de verwerking

 

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een passende wijze te bedanken om een geschikte kandidaat voor ons aan te brengen.

 

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens van de referred friend om een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden, teneinde een geschikte vacature te vinden.

 

 

C.        Rechtsgronden voor de verwerking

 

 

C.1.     Wij verwerken de ingevulde persoonsgegevens nopens uw persoon:

 

 • naam, e-mailadres

 • de url van uw Linkedin profiel

 • uw werksituatie (werkzoekend, op de uitkijk,…)

 • de loggegevens van uw bericht (datum, tijdstip)

 

op basis van de uitvoering van een overeenkomst, namelijk het deelnemen aan de wedstrijd, conform deze wedstrijdvoorwaarden.

 

C.2.     Wij verwerken de ingevulde persoonsgegevens nopens uw referred friend :

 

 • naam, e-mailadres

 • de url van Linkedin profiel

 

op basis van toestemming, hetgeen door u expliciet werd bevestigd waardoor wij er kunnen van uitgaan dat u de persoonsgegevens van uw referred friend op rechtmatige wijze hebt verkregen.

 

Wij zullen het nodige doen om uw referred friend onverwijld te informeren overeenkomstig artikel 14 GDPR.

 

C.3.     Wij verwerken bijkomend de volgende persoonsgegevens:

 

 • technische informatie nopens uw apparaat, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem

 • informatie nopensuw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt

 • de technische details van het bericht (datum, tijdstip)

 

op basis van het legitieme belang van HOUSE OF TALENTS, teneinde haar websites en dienstverlening voortdurend te monitoren, bij te sturen en zodoende te verbeteren.

 

C.4.     Wij verwerken persoonsgegevens bijkomend in het kader van direct marketing, indien u hiertoe uw toestemming hebt gegeven.

 

Tegen deze toestemming kunt u ten allen tijde uw bezwaar laten gelden, zonder enige motivering. U kunt hiertoe contact opnemen via GDPR@houseoftalents.be

 

 

D.        Doorgifte aan derden

 

 

HOUSE OF TALENTS zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar gelieerde vennootschappen of aan opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van haar diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor de technische ondersteuning of wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

HOUSE OF TALENTS doet een beroep op derden om u onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om uw persoonlijke gegevens te verwerken in onze naam. Wij werken bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Wanneer u op zoek bent naar een job, werken wij mogelijk samen met derden die in onze naam taken uitvoeren, zoals het controleren van referenties, het uitvoeren van psychometrische evaluaties en het testen van vaardigheden.

 

Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en conform de hierboven geschetste doeleinden verwerken.

 

Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

 

 

E.        Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

 

HOUSE OF TALENTS garandeert een kwalitatief niveau van gegevens- en databeveiliging, en dit door het nemen van alle noodzakelijke & redelijke technische en organisatorische maatregelen. Wij streven ernaar om deze maatregelen op geregelde tijdstippen te evalueren en indien nodig bij te sturen.

 

HOUSE OF TALENTS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid, noch voor directe noch voor indirecte schade dat voortvloeit uit een onrechtmatige verwerking van een derde van uw persoonsgegevens.

 

 

F.         Bewaartermijn

 

 

HOUSE OF TALENTS zal de persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

 

De persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de diensten overeenkomstig de hierboven omschreven doeleinden (actieve bewaarperiode) en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 2 jaar.

 

 

G.        Uw rechten

 

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heb u verschillende rechten. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan u die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als u een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren op volgend e- mailadres: GDPR@houseoftalents.be.

 

-          Recht op toegang en inzage

-          Recht op verbetering, verwijdering en beperking

-          Recht op het wissen van uw gegevens

-          Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing

-          Recht op intrekking van uw toestemming

-          Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

 

Wij proberen uw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen de maand na ontvangst.

 

Om uw aanvraag concreet en correct te behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Daarnaast moeten wij de identiteit van de verzoeker kunnen nagaan. Gelieve dan ook een kopie van uw identiteitskaart te voegen bij uw verzoek.H.        Vragen of klachten


Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u steeds terecht op volgend e-mailadres: GDPR@houseoftalents.be

Daarnaast heb u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, commission@privacycommission.be

 

Indien u schade zou lijden wegens bovenvermelde rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u steeds een vordering tot schadevergoeding instellen.Slotbepalingen
1. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisator aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

Contacteer ons

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

2017 - ICT Talents - Member of House of Talents